ملکی

فرم قرارداد همکاری آرایشگاه

در این مقاله نمونه فرم قرارداد همکاری آرایشگاه را که توسط وکیل پایه یک دادگستری به رشته نگارش در آمده است را تهیه نموده ایم. در صورت نیاز به تهیه قرارداد با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.

فرم قرارداد همکاری آرایشگاه:

این قَرارداد به موجب ماده 10 قانون مدنی و رعایت مفاد ماده 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بین طرفین با مشخصات ذیل به منظور تنظیم نوع رابطه ماحصل و سود مشارکت بدست آمده از نتیجه همکاری فی مابین با رعایت و احترام بر قوانین حاکم بر نظام مقدس کشور جمهوری اسلامی ایران و عرف و شرع مقدس و رعایت اصول حرفه ای رایج در سالن های رایج کشور و همچنین وفق مقررات اتخاذ گردیده اتحادیه آرایشگران تنظیم می گردد. ماده 1- طرفین قرارداد: طرف اول: (مشارکت کننده) خانم: ………..فرزند: …………شماره شناسنامه: …………….شماره ملی: …………….با سمت (صاحب جواز/ مالک سالن) شماره تماس ………….آدرس: ……………… طرف دوم: (مشارکت کننده) خانم…………………فرزند……………….متولد……………………..شماره شناسنامه………………..شماره ملی………………………………………….با سمت………………………………… شماره تماس …………………………………….. آدرس……………………………………………………………………………………………… تبصره: طرف دوم صحت اطلاعات فوق را گواهی نموده و مسئولیت قانونی ناشی از عدم صحت موارد فوق الذکر را تماما بر عهده ایشان بوده و آدرس فوق بعنوان اقامت گاه اصلی ایشان تلقی گردیده و هرگونه ابلاغ از سوی محل کار ، محاکم قضایی ، و …. به این آدرس صورت انجام خواهد گردید و تبعات از عدم حضور ایشان و یا تغییر آدرس در صورت اطلاع ندادن ظرف ….روز بر عهده فرد مذکور می باشد. ماده 2- موضوع قرارداد: موضوع قَرارداد عبارت است از همکاری و مشارکت با وظایف و تعهدات طرفین به منظور کسب سود و درآمد حاصله از قسمت………………….سالن آرایشگاه زنانه ………………………………که بدین صورت ایجاد مکان و پروانه ی کسب و محیط و بستر مناسب مورد تایید اتحادیه و صنف از سوی طرف اول و تهیه کلیه ابزار مربوط به کار و تخصص مربوطه و هزینه ی مواد مصرفی ، کاملا بر عهده طرف دوم می باشد هزینه های جاری سالن نسبت به میزان سهم تصرف از کل (ازجمله هزینه آب و برق مصرفی و همچنین هزینه های جاری غیرمترقبه و…) و قسمت مشاع سالن ، سهم مشارکتی طرف دوم بصورت مبلغ شارژ ماهانه …… هزار تومان می باشد که از پرداختی آخر ماه کسر می گردد. تبصره: در صورت جریمه شدن و یا تخلف و فساد در آرایشگاه و اثبات قصور از قسمت طرف دوم که مسئولیت اداره آن قسمت را بر عهده دارند تماما مسئولیت قضایی و کیفری و مالی بر عهده ایشان می باشد. ماده 3- مدت قرارداد: مدت این قرارداد سه ماه از تاریخ…………………لغایت تاریخ………………می باشد که در صورت تمایل طرفین به صورت کتبی قابل تمدید می باشد. ماده 4- نحوه تقسیم منافع: درصد مشارکت در فروش طرف دوم پس از تحویل تمام صورتحساب ها و هزینه ها پایان ماه (ثابت ، متغیر) و کسر کسورات قانونی (از جمله مالیات) و توافق طرفین به میزان………..درصد از سود حاصله بصورت ماهانه به نفع طرف دوم ، در روز ….. هر ماه به شماره حساب………………………………………………نزد بانک…………………شعبه………………..توسط طرف اول یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد. با نظر به چند قسمتی بودن مجموعه تمامی درآمد مکتسبه از آن قسمت عینا (چه بصورت نقدی یا غیرنقدی) به صندوق مشترک که مورد اعتماد طرفین بوده و از سوی طرف اول مشخص می گردد تحویل داده می شود. شما به راحتی می توانید فرم قرارداد همکاری آرایشگاه در اینجا دانلود کنید. ماده 5- محل انعقاد و انجام قرارداد: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ماده 6- حقوق و تعهدات طرفین: 6-1 از آنجا که نوع کارکرد مشارکتی (درصدی) می باشد و تهیه کلیه ملزومات و وسایل متعلق به عهده طرف دوم قَرارداد می باشد لذا ایشان بایستی مبادرت به واریز حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی کند در صورت استفاده از کد کارگاهی کارگاه (با توجه به محدودیت اعمال شده از سوی سازمان تامین اجتماعی) بایستی پرداخت حق بیمه بطور کامل از سوی ، طرف دوم واریز گردد و این بند راجع به زیر دستان و یا پرسنلی که به درخواست طرف دوم در انجام امور با ایشان همکاری دارند نیز جاری می باشد و در صورت قصور به هر دلیلی مسئولیت جریمه های احتمالی بر عهده طرف دوم می باشد. 6-2 تمامی امتیاز سالن از جمله مالکیت شش دانگ مجموعه و اختیار استفاده از تابلوی سالن در آدرس مندرج در ماده 5 قرارداد متعلق به طرف اول بوده و مشارکت در این قرارداد هیچ گونه حقی اعم از سرقفلی ، کسب و پیشه تجارت و…. در این محل ایجاد ننموده و در آینده حقی ایجاد نخواهد نمود. طرف دوم اقرار می نماید هیچ گونه مبلغی به منظور مشارکت نپرداخته و صرفا شریک در انجام کار با میزان سهم مشخص می باشد. 3-6 با توجه به ماهیت و اهمیت خدمات که بایستی به مشتریان ارائه گردد طرف دوم به لحاظ حفظ تعداد مشتریان و سود مشارکت فی مابین موظف به تهیه ابزار کار با بهترین و مناسب ترین کیفیت اقلام و همچنین حضور در محل کارگاه به مدت …. روز در هفته می باشد که مجموعه در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی غیر اعیاد فعالیت نداشته و تعطیل می باشد. لازم به ذکر است در صورت غیبت و یا تاخیر بدون هماهنگی از سوی طرف دوم و بابت ضرر و زیان وارده به طرف اول به میزان ….. هزار تومان از طرف دوم کسر می گردد ضمنا با هماهنگی طرف اول ، طرف دوم حق استفاده از دو روز مرخصی در ماه را دارد در غیر این صورت مشمول جریمه مذکور خواهد بود. 4-6 ساعت کار مجموعه سالن زیبایی ……، …..صبح الی ….. بعدازظهر خواهد بود که در صورت تاخیر یا غیبت از سوی طرف دوم مشمول جریمه ……هزار تومانی خواهد بود که در پایان ماه از میزان پرداختی کسر خواهد گردید. 5-6 طرف دوم موظف است از …. هفته قبل برای قطع همکاری ، به طرف اول به صورت کتبی از هر طریق ممکن اعلام نماید. 6-6 طرف دوم موظف به رعایت شئونات کامل حجاب و پوشش اسلامی مطابق شرایط قانونی می باشد در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت با نقض کننده آن یعنی طرف دوم می باشد. 6-7 طرف دوم موظف به رعایت کامل احترام و ادب نسبت با همکاران و مشتری را دارد در غیر این صورت مشمول جریمه ….هزار تومانی مذکور خواهد بود. 6-8 طرف دوم در حین انجام کار در محل مربوطه حق هرگونه ارتباط و تماس و کار با تلفن همراه را ندارد در غیر این صورت مشمول جریمه ….هزار تومانی خواهد شد که در پایان ماه از میزان پرداختی کسر خواهد گردید. 9-6 طرف دوم به هیچ وجه حق واگذاری قرارداد شراکت را ، تحت هر عنوانی اعم از (اجاره ، صلح ، وکالت و….) به غیر را ولو موقتا ندارد مگر با رضایت کتبی طرف اول قرارداد. 10-6 طرف دوم متعهد به پاسخ گویی فوری به درخواست مشتری ها و ارائه خدمات به آنها و نظارت مستمر بر وظیفه محوله با در نظر گرفتن شرایط کیفی کار است  همچنین مسئولیت کاری و شغلی و امور انجام شده مشتریان بر عهده طرف دوم می باشد که طرف اول هیچ گونه مسئولیتی در صورت تلف یا آسیب یا نقص و… مشتریان ندارد. 11-6 طرف اول هیچ  گونه مسئولیتی در قبال تلف ، نقص ، مفقود و… وسایل طرف دوم (پیوست شده) ندارد. 12-6 طرف دوم به جهت تضمین تعهدات قراردادی خود ………………………… فقره سفته به شماره………………………به مبلغ……………………………………ریال در وجه طرف اول صادر نمودند و سفته های حاضر در مدت قراردادی و تا …………… ماه / سال پس از مدت قرارداد نزد مدیریت باقی خواهد ماند و به تشخیص طرف اول هرگونه خسارات ناشی از قرارداد یا انجام کار وارد گردد یا امور واگذاری بدون هماهنگی با مدیریت (طرف اول) در محل دیگر به غیر از محل تعیینی توسط طرف اول انجام گردد با تامین دلیل توسط کارشناس دادگستری و ارسال اظهارنامه به عنوان برآورد خسارت محسوب شده و طرف دوم حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید. ماده 7- انحلال قرارداد: هر یک از موارد ذیل بدون اراده و خود به خود سبب انحلال و منفسخ شدن قرارداد می شود :
  • تعطیلی آرایشگاه به هر عنوان یا هر مورد پیش بینی نشده
  • قصور و خیانت از سوی طرفین مشارکت که به درآمد ارایشگاه و طرفین آسیب برساند
  • در زمان انعقاد تا زمان خلف وعده های داده شده و یا مشخصات دروغین و مهارت های ارائه شده
  • ایجاد ناسازگاری و یا پرخاش و یا انجام موارد خارج عرف و قانون و شئونات اسلامی که باعث کاهش اعتبار ارایشگاه گردد.
ماده 8-محرمانگی یا عدم افشاء: در مدت قرارداد و یک سال از اتمام یا انحلال قرارداد ، طرف دوم موظف به رعایت شرط محرمانگی و عدم افشاء متددها و روش های جدید و نوین ابداعی و کاربردی و همچنین شیوه های مختص سالن زیبایی ….. می باشد در غیر این صورت با افشاء یا استفاده آن در سالن ها یا محل های آرایشگری دیگر در مدت مذکور طرف دوم مشمول خسارت …..میلیون تومانی خواهد بود. ماده 9- عدم رقابت: طرف  دوم در مدت قرارداد و ….ماه از اتمام یا انحلال قرارداد، حق هیچ گونه فعالیت مرتبط یا رقابت با سالن زیبایی ……. را ندارد در غیر این صورت مشمول خسارت مندرج در سفته خواهد بود. ماده 10- عمومات: کلیه امضاکنندگان ذیل در کمال صحت و سلامت روحی و روانی و با رضایت کامل این قرارداد را امضا کرده و به مفاد آن پایبند هستند و از زمان امضاء، قرارداد منعقد و لازم الاجرا خواهد بود. ملاک شروع قرارداد ، تاریخ مندرج در ابتدای قرارداد است که همزمان با امضای آن توسط کلیه طرفین قرارداد خواهد بود. این قرارداد در 10 ماده ، 4 صفحه و در 2 نسخه متحد المتن تنظیم و امضا شده است. پیشنهاد می شود مقالات ذیل را خوانده و آن را با دوستان خود به اشتراک گذاشته: وکیل قرارداد خیار مجلس زنای به عنف پسر با دختر وکیل در شرق تهران فرم قرارداد همکاری آرایشگاه

نکاتی که هنگام نگارش فرم قرارداد همکاری آرایشگاه باید در نظر داشته باشید:

1-قَرارداد باید حاوی ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی باشد. 2-قرارداد باید دارای مدت کوتاه و معین باشد. 3-قَرارداد باید دارای امضا و اثر انگشت طرفین باشد. 4-قرارداد باید در حضوز شهود تنظیم و اجرا شود. 5-قَرارداد باید حداقل در 2 نسخه تنظیم شود. در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل و تنطیم فرم قرارداد همکاری آرایشگاه با شماره 0912272481 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *