قبول پرونده قضایی اولین گام مهم در فرآیند قانونی است که توسط دادگاه یا مراجع حقوقی صورت می‌گیرد. این اقدام به منظور بررسی ابتدایی پرونده و تعیین اینکه آیا پرونده مورد قبول برای مطالعه و رسیدگی است یا خیر انجام می‌شود

اگر ادعاها و شواهد ارائه شده توسط طرفین، برای شروع رسیدگی قانونی مناسب به نظر برسد و حقایق و شرایط مورد بررسی قابل تایید باشند، دادگاه یا مرجع ممکن است پرونده را قبول کند .

قبول پرونده قضایی نیازمند ارائه اطلاعات و شواهد کافی و موثر توسط طرفین است. برای تضمین قبولیت پرونده، اطلاعات مربوط به موضوع پرونده به دقت جمع‌آوری و مستند شده و سپس به دادگاه یا مراجع حقوقی ارائه می‌شود. همچنین، اهمیت دارد که پرونده با رعایت فرم و شکل‌های قانونی مناسب و با استفاده از اصول حقوقی مربوطه تهیه و ارائه شود تا بتواند به درستی قابل بررسی و قبول شود و فرآیند قانونی به درستی آغاز شود.

"*" indicates required fields