نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن

در خصوص نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن قانون موضوعات زیادی را بررسی و تحلیل می کند. به طور کلی یکی از موضوعاتی که امروزه اختلافات زیادی را همراه داشته سهم الارث است و اینکه هر از ورثه چقدر ارث می برد. برای محاسبه این سهم الارث قانون مدنی موارد زیادی را بیان کرده است مثلا زمانی که متوفی یک همسر یا تک همسر باشد و یا فرزند داشته باشد میزان مختلفی را تعیین کرده است. بر اساس قانون محاسبه سهم یک هشتم زمانی است که مرد فرزند داشته باشد و در صورتی که فرزندی نداشته باشد زن یک چهارم ارث می برد که میزان بیشتری است. در زیر با نحوه محاسبه یک هشتم اموال منقول و غیر منقول متوفی می پردازیم.

درباره سهم الارث زن از شوهر:

برای نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن باید بدانیم که سهم الارث زن در صورتی معادل یک هشتم است که فرزند داشته باشد. به طور کلی قانون در خصوص ارث زن از شوهر مقرر کرده است اشخاصی به موجب فوت از دیگری ارث می برند، هر یک از زوجین هستند که در صورت فوت دیگری زنده باشند. و در ماده قانون دیگری صراحتا بیان نموده که این ارث زمانی تعلق می گیرد که نوع عقد دائم باشد.

حتی در ماده دیگری آمده است که در صورت جدایی زوجین و فوت همسر اگر طلاق از نوع رجعی باشد و مرد در مدت عده فوت کند زن از او ارث می برد.

نحوه محاسبه سهم الارث زن از شوهر در صورت داشتن فرزند:

همانطور که گفتیم نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن از شوهر برای زمانی است که مرد فرزند دارد و اگر مرد فرزندی نداشته باشد نحوه محاسبه سهم الارث متفاوت تر است و زن سهم بیشتری دریافت می کند.

در گذشته زنان تنها از اموال منقول مانند ماشین، وسایل و … ارث می برند و چیزی از اموال غیر منقول به همسر متوفی داده نمی شد اما با قانون جدیدی که تصویب شد زن در صورت داشتن فرزند هم از اموال منقول ارث می برد و هم اموال غیر منقول

در ماده جدید 946 قانون مدنی بیان شده است:

که اگر مردی فوت کند و زن و فرزند داشته باشد. همسر وی از اموال منقول که شامل وسیله نقلیه، وسایل منزل و … و اموال غیر منقول که شامل زمین، خانه و مغازه و … هستند به صورت یک هشتم ارث می برد. البته در خصوص اموال غیر منقول نکته ای که وجود دارد این است که معادل یک هشتم قیمت این اموال ارث می برد.

 اگر مرد دو همسر و فرزند داشته باشد نحوه سهم یک هشتم چگونه خواهد بود؟

طبق قانون مردی که بیشتر از یک زن دارد در هنگام فوت سهم که به زوجه می رسد در بین آن‌ها تقسیم می شود به طور مثال مردی که دو زن و فرزند دارد معادل یک هشتم ارث او به زوجه می رسد که برای هر زن نصف یک هشتم خواهد بود اما اگر مرد فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث به زوجه تعلق می گیرد که برای هر کدام نصف یک چهارم است.

1 دیدگاه

پیام بگذارید